Skip to main content

BETINGELSER

Nedenstående betingelser finder anvendelse angående aftale om de af Setion leverede ydelser og omfatter enhver aftale mellem Setion og kunden.

Betingelserne er gældende fra aftale indgåelse og Setion er berettiget til at ændre disse betingelser. Ved ændringer der har direkte indflydelse på denne aftale, orienteres kunden direkte.

Aftalen Aftalen indgås ved kundens accept af budgettet og løber i 30 dage. Her forstås, at en aftale automatisk forlænges efter udløb af en 30 dages periode.

Budgettet kan altid justeres, og eventuelle rettelser træder i kraft fra næstkommende periode. Budgettet kan variere med et mindre beløb under det afsatte budget afhængigt af valgte produkter. Beløbet kan dog ikke overstige det budget kunden har valgt.

Ydelser Setions ydelser omfatter SEO og tekstforfatning. Der leveres online ydelser til erhvervsdrivende, herunder offentlige organisationer, foreninger mm., men ikke til private.

Ændringer til sammensætning af ydelser Kunden kan via systemet selv ændre i sammensætningen af ydelser og kundens budget. Ændringer træder i kraft efter udgangen af den igangværende måned.

Udvikling og programmering Aftalen indeholder ikke udvikling og programmering. Denne service kan tilkøbes hos eksterne partnere. Kunden er desuden selv ansvarlig for de tilføjelser eller ændringer til eller som følge af de leverede ydelser.

Garantier Der gives ingen garantier for bedre placeringer, visninger ved søgning eller flere kunder ved marketingtiltag. Det er dog Setions største mål at skabe vækst til alle vores kunder.

Underleverandører Setion er berettiget til at anvende underleverandører til levering af de aftalte ydelser til kunden. Det er dog kun Setions eget personale der har adgang til kundens CMS.

Databehandlingsaftale Al databehandling foretages i overensstemmelse med vores til enhver tid gældende databehandlingsaftale, der anses for vedtaget mellem parterne, når denne aftale underskrives. Aftalen fremgår af vores hjemmeside og kan læses her

Fakturering og betaling Betaling sker en periode forud, og betalingen sker automatisk via kundens tilknyttede kreditkort. Budgettet fastlægges ekskl. moms, men moms oplyses dog efterfølgende og inden kunden accepterer aftalen.
Ved manglende betaling fra kunden, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning.

Løbetid Aftalen kører som løbende abonnement 30 dage ad gangen og gentegnes automatisk for en 30 dages periode. Her forstås, at en aftale efter udløb af en 30 dages periode, automatisk gentegnes til den kommende 30 dages periode.

Tvister Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i Kolding under anvendelse af dansk ret.

Misligholdelse Setion kan ophæve aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra kundens side, herunder f.eks. manglende betaling, kundens konkurs eller lignende, manglende overholdelse af kundens pligter iht. aftalen mv. I tilfælde af ophævelse grundet væsentlig misligholdelse ophører Setions levering af ydelser øjeblikkeligt.

Mangler Hvis det konstateres, at der er mangler ved Setions ydelser, har Setion mulighed for at udbedre manglen. Kan manglen ikke udbedres, kan kunden rejse krav om erstatning. Erstatningen er dog maksimalt svarende til prisen på den konkrete ydelse, hvorved manglen består.

Reklamation Kunden skal reklamere straks og senest 7 dage efter et forhold konstateres, idet Setion herefter vil være berettiget til at se bort fra reklamationen.

Ansvar
Setion er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, direkte som indirekte, herunder tab af fortjeneste, omsætning, driftsforstyrrelser og/eller -afbrydelser, forsinkelser, udgifter til tredjemand vedrørende forhold, der er følge af fejl, forsinkelse eller mangler ved den ydelse, som Setion leverer. Setion er desuden ikke ansvarlig grundet årsager Setion ikke har indflydelse på, herunder men ikke begrænset til forhold eller politikker, nedetider, nedbrud hos Google osv.

Setion er ikke ansvarlig for, om kundens hjemmesidesystem (CMS) er noget Setion kan arbejde i. Setion har ikke mulighed for at arbejde i låste systemer, men udelukkende open source som eksempelvis WordPress, Magento og Shopify. Setion kan derfor altid afvise en ordre baseret på kundens CMS system.

Skulle Setion ikke modtage fornødne CMS oplysninger til kundens website, kan Setion ikke udføre arbejdet. Aftalen kan derfor fra Setions side opsiges eller sættes i bero til dette forhold er udbedret.

Pause Kunden kan pause aftalen via systemet. En pause kan max vare en periode, hvorefter aftalen automatisk genstartes.

Opsigelse Kunden skal selv opsige aftalen via systemet. Opsigelsen sker ved udgangen af den igangværende periode opsigelsen sker i. Kunden kan få slettet sin konto og data fra ranktracker mm. ved opsigelsen. Oplysninger vedrørende betalinger som af skattemæssige hensyn ikke må slettes, vil dog stadig være tilgængelige.

Vi hjælper 100+ virksomheder

til bedre placeringer på Google