Skip to main content

Partnerbetingelser hos SETION

Nedenstående betingelser finder anvendelse angående aftale om de af Setion leverede ydelser og omfatter enhver aftale mellem Setion og partneren.

Betingelserne er gældende, fra partnerskabet indgås, og Setion er berettiget til at ændre disse betingelser. Ved ændringer, der har direkte indflydelse på denne aftale, orienteres partneren direkte.

Aftalen
Aftalen indgås ved partnerens accept af budgettet og løber i en måned til næstkommende måned. Her forstås, at en aftale, der eksempelvis er indgået den 10. i en måned, løber til næstkommende den 10. måneden efter.

Budgettet kan altid justeres, og eventuelle rettelser træder i kraft fra næste kommende periode. Budgettet kan variere med et mindre beløb under det afsatte budget afhængigt af valgte produkter. Beløbet kan dog ikke overstige det budget, som partneren har valgt.

Partneren er den betalende kunde, og der samarbejdes om et x antal aktive SEO-løsninger, som er oprettet under partnerens konto.

Kickback
Ved ‘kick back’-aftaler og henvisning af kundeemner, der senere bliver til betalende kunder, fra samarbejdspartner til Setion ApS, tilføres der af Setion ApS et månedligt kickback-honorar på XX % af givne aftalestørrelse til samarbejdspartners saldo i whitelabel-systemet. Kickback-honoraret udbetales månedligt. Leveres der flere løsninger over tid, udbetales der også honorar for nye tiltag, som bliver tilføjet løsningen. Honoraret udbetales i al den tid, hvor henviste kunde er betalende kunde hos Setion ApS. Tilførelsen af kickback sker i starten af hver måned, og kickbackbeløbet overføres til den aktive partnersaldo i systemet. Kickbackbeløbet på partnersaldoen kan benyttes til betaling af Setion ApS’ ydelser – saldoen kan ikke udbetales.

Samarbejdspartneres adgang til data
Samarbejdspartnere har adgang til data gennem Setions partnersystem. Al data behandles fortroligt og efter givne GDPR-regler.

Ydelser
Setions ydelser omfatter SEO og tekstforfatning. Der leveres online ydelser til erhvervsdrivende herunder offentlige organisationer, foreninger mm. men ikke til private.

Gensidig loyalitet
Setion ApS er loyal over for sine samarbejdspartnere. Samarbejdspartner er ligeledes loyal over for Setion ApS. Ved dette forstås gensidig respekt for hinandens ydelser og ry uanset valgte samarbejdsaftale, og hvis der skulle opstå nogen former for udfordringer.

Opsigelse
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er samarbejdsaftaler mellem Setion ApS og samarbejdspartner ikke omfattet af nogen opsigelsesperiode.

Tavshedspligt
‘White-label’-samarbejdsaftaler mellem Setion ApS og samarbejdspartner er omfattet af tavshedspligt fra begge parter.

Ændringer til sammensætning af ydelser
Partneren kan via systemet selv ændre i sammensætningen af ydelser og budget. Ændringer træder i kraft efter udgangen af den igangværende periode.

Udvikling og programmering
Aftalen indeholder ikke udvikling og programmering. Denne service kan købes hos eksterne partnere. Partneren er desuden selv ansvarlig for de tilføjelser eller ændringer til eller som følge af de leverede ydelser.

Garantier
Der gives ingen garantier for bedre placeringer, visninger ved søgning eller flere kunder ved marketingtiltag. Det er dog Setions største mål at skabe vækst til alle vores partneres kunder.

Underleverandører
Setion er berettiget til at anvende underleverandører til levering af de aftalte ydelser til kunden. Det er dog kun Setions eget personale, der har adgang til partnerens kunders CMS.

Databehandlingsaftale
Al databehandling foretages i overensstemmelse med vores til enhver tid gældende databehandlingsaftale, der anses for vedtaget mellem parterne, når denne aftale underskrives. Aftalen fremgår af vores hjemmeside og kan læses her

Fakturering og betaling
Betaling sker en måned forud, og betalingen sker automatisk via partnerens tilknyttede kreditkort eller via den indestående saldo i systemet. Budgettet fastlægges ekskl. moms, men moms oplyses dog efterfølgende, og inden partneren accepterer aftalen.
Ved manglende betaling fra partneren annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning.

Løbetid
Aftalen kører som løbende abonnement en måned ad gangen og gentegnes automatisk hver måned. Her forstås, at en aftale, der eksempelvis er indgået den 10. i en måned, gentegnes automatisk til næstkommende den 10. måneden efter.

Tvister
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i Kolding under anvendelse af dansk ret.

Misligholdelse
Setion kan ophæve aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra partnerens side, herunder f.eks. manglende betaling, kundens konkurs eller lignende, manglende overholdelse af kundens pligter iht. aftalen mv. I tilfælde af ophævelse grundet væsentlig misligholdelse ophører Setions levering af ydelser.

Mangler
Hvis det konstateres, at der er mangler ved Setions ydelser, har Setion mulighed for at udbedre manglen. Kan manglen ikke udbedres, kan partneren rejse krav om erstatning, hvilken erstatning der dog er maksimeret til prisen på den konkrete ydelse, hvorved manglen består.

Reklamation
Partneren skal reklamere straks og senest 7 dage, efter et forhold konstateres, idet Setion herefter vil være berettiget til at se bort fra reklamationen.

Ansvar
Setion er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, direkte som indirekte, herunder tab af fortjeneste, omsætning, driftsforstyrrelser og/eller -afbrydelser, forsinkelser, udgifter til tredjemand vedrørende forhold, der er følge af fejl, forsinkelse eller mangler ved den ydelse, som Setion leverer. Setion er desuden ikke ansvarlig, grundet årsager Setion ikke har indflydelse på, herunder – men ikke begrænset til – forhold eller politikker, nedetider, nedbrud hos Google osv.

Setion er ikke ansvarlig for, at partnerens kundes hjemmesidesystem er noget, Setion kan arbejde i. Setion har ikke mulighed for at arbejde i låste systemer, men udelukkende open source som eksempelvis WordPress, Magento og Shopify. Setion kan derfor altid afvise en ordre baseret på kundens CMS-system. Dog vil der altid forsøges at finde en løsning på dette, og partneren orienteres herom skriftligt.

Ændringer
Der kan laves ændringer i givne aftale, såfremt begge parter er indforståede med dette, og at dette er skriftligt aftalt.

Opsigelse
Partneren kan selv opsige aftalen via systemet. Opsigelsen sker ved udgangen af den igangværende periode, som opsigelsen sker i. Her forstås, at en aftale, der eksempelvis er indgået den 10. i en måned, kan opsiges til næstkommende den 10. måneden efter. Partneren kan få slettet sin konto og data fra ranktracker mm. ved opsigelsen. Oplysninger vedrørende betalinger, som af skattemæssige hensyn ikke må slettes, vil dog stadig være tilgængelige.

Skulle Setion ikke modtage fornødne CMS-oplysninger til kundens website, kan Setion ikke udføre arbejdet, og aftalen kan derfor fra Setions side opsiges eller sættes i bero, til dette forhold er udbedret. Partneren kan dog vælge selv at stå for implementeringerne på partnerens kundes hjemmesider, og SETION er derfor her udenfor ansvar for udførelsen.